Łysiny 32,
67-400 Wschowa

Powitanie

Msze święte w niedzielę

w Parafii Łysiny

Łysiny - godz. 8.00 , 12.00 Tylewice - godz. 9.30 , 10.30

Zapraszamy
Super User
Odsłony: 747

 

RADAPARAFIALNA

Wybrano Rade Parafialną

Przewodniczący i Skarbnik –

Pani Gwadera Danuta

Zastępcy-

Pan Gęsiorek Stanisław

     Pan Sobczuk Tadeusz

Pani Frąckowiak Maria

W skład Rady Parafialnej wchodzą członkowie wszystkich Rad Sołeckich.

Nowej Radzie Parafialnej życzę wielu łask Bożych

i potrzebnej cierpliwości .

Bóg zapłać za wszelką pomoc i rade.

 

Celejem rady jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Sprawy materialno-gospodarcze należą do kompetencji Parafialnej Rady Ekonomicznej, która została założona 21 listopada 2004 roku.

    Kadencja rady trwa 3 lata.

Obie rady obowiązuje statut, który został zatwierdzony przez Biskupa Diecezjalnego – Adama Dyczkowskiego.

I. Normy ogólne
Artykuł 1
Zgodnie z przepisem kan. 536 *1 KPK, biskup diecezjalny – według uznania i po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej – może postanowić, aby w każdej parafii została ustanowiona rada duszpasterska.
Artykuł 2
Parafialna rada duszpasterska – zwana dalej Radą – jest organem konsultacyjnym, stanowi zespół duszpasterzy i wiernych świeckich będący organem doradczym proboszcza, działającym według norm wydanych przez biskupa diecezjalnego.
II. Zadania i kompetencje Rady
Artykuł 3
Celem Rady jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Swoją pracą przyczynia się do rozumienia Kościoła jako wspólnoty, równocześnie ją tworzy i wspiera w życiu parafii.
Artykuł 4
Sprawy materialno – gospodarcze należą do kompetencji parafialnej rady ekonomicznej.
Artykuł 5
Praktycznie przedmiotem Rady mogą być takie zagadnienia jak: problemy ewangelizacyjne, administracja parafii, organizacja duszpasterstwa parafialnego – np. Najlepszy plan nabożeństw parafialnych dostosowany do konkretnych warunków parafialnych, animacja liturgiczna nabożeństw parafialnych, problemy wychowania dzieci i młodzieży, jej edukacji, problemy pomocy społecznej osobom biednym i chorym, życie rodzinne w parafii, pomoc misjom katolickim oraz zagadnienie związane z ważniejszymi wydarzeniami w parafii (rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia, uroczystość odpustowa itp.).
III. Skład Rady i sposób jej powoływania
Artykuł 6
Radę tworzą:
z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusze, rektorzy kościołów nie parafialnych, przełożeni domów zakonnych działających na terenie parafii, prezesi Akcji Katolickiej i Parafialnego Zespołu Caritas oraz delegat katechetów,
z nominacji proboszcza: katolicy świeccy wyróżniający się cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego parafii w takiej liczbie, aby razem z członkami z urzędu stanowili nie więcej niż 2/3 wszystkich członków Rady,
z wyborów powszechnych dokonanych zgodnie z załączoną do Statutu Ordynacją wyborczą.
Artykuł 7
Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii. Liczba członków rady powinna być dostosowana do wielkości parafii (od 7 do 30 osób) i struktury parafii.
Artykuł 8
Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają podczas niedzielnej Mszy św. następujące przyrzeczenie: Ja N.N. Przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka parafialnej rady duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam.
Artykuł 9
Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach Rady daje podstawę do pozbawienia członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje proboszcz po uprzedniej konsultacji z Radą. Członkostwo traci się także na skutek rezygnacji czy opuszczenia parafii.

IV. Kadencja i sposób działania Rady
Artykuł 10
Rada jest instytucją stałą w parafii. Jej kadencja trwa 3 lata. Po upływie kadencji wskazana jest przynajmniej częściowa zmiana składu Rady. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność Rady ulega rozwiązaniu. Nowy proboszcz jest zobowiązany do powołania nowej rady w przeciągu jednego roku.
Artykuł 11
Zebrania Rady zwołuje proboszcz. On też ustała porządek obrad oraz im przewodniczy.
Artykuł 12
Porządek zebrania powinien być wcześniej podany do wiadomości członkom Rady. Zawsze też należy przewidzieć wolne głosy poszczególnych członków Rady oraz możliwość zgłoszenia tematów do podjęcia na następnym posiedzeniu Rady. Należy także ustalić termin następnego spotkania.
Artykuł 13
Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Gdy proboszcz uzna to za wskazane można zwoływać ją częściej.
Artykuł 14
Spośród członków Rady należy wybrać sekretarza, który protokołuje przebieg obrad i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu. Protokoły te należy przechowywać w specjalnej księdze i przedstawić biskupowi podczas wizytacji kanonicznej parafii.
Artykuł 15
Ważniejsze duszpasterskie ustalenia Rady winny być podawane do wiadomości całej społeczności parafialnej.
V. Przepisy końcowe

 Artykuł 16
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu, a także jego zniesienie mogą być dokonane jedynie poprzez dekret Biskupa Diecezjalnego.
Artykuł 17
Niniejszy Statut wraz z Ordynacją wyborczą wchodzi w życie 15.10.2002 roku.

Kategoria:

2023 © Nogo All Rights Reserved.