Łysiny 32,
67-400 Wschowa

Powitanie

Msze święte w niedzielę

w Parafii Łysiny

Łysiny - godz. 8.00 , 12.00 Tylewice - godz. 9.30 , 10.30

Zapraszamy
Super User
Odsłony: 124

Rozporządzenie RM z16.10.2020 r.

Zmiany i wyjśnienia

W załączeniu przesyłam treść nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, która w dniu wczorajszym została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1829.
Szczególnej uwadze polecam zmiany wprowadzone w § 28 ust. 8 rozporządzenia, ponieważ dotyczą one bezpośrednio zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

w § 28
(...)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.”,

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi udziału w niedzielnej Eucharystii zbyt dużej liczby wiernych w obszarze żółtym, możliwe są następujące rozwiązania:

- wierni mogą uczestniczyć we Mszy św. na zewnątrz świątyni (zachowując podane wyżej normy sanitarne),
- dysponując własnymi środkami transportu uczestniczą we Mszy św. w innych większych kościołach, zwłaszcza w parafiach miejskich,
- proboszcz, na mocy kan. 1245 KPK, może dla słusznej przyczyny udzielić w poszczególnych przypadkach dyspensy od obowiązku zachowania dnia świątecznego lub dnia pokuty.

Z Chrystusowym pozdrowieniem
ks. Piotr Kubiak
kanclerz Kurii
Kategoria:

2021 © Nogo All Rights Reserved.