Kancelaria

 Kancelaria czynna po kontakcie telefonicznym numer telefonu na parafię :

501511511

Wymagane dokumenty:

Chrzest

-Odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC

-Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii)

- zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego chrzestnymi mogą być katolicy, którzy przyjęli I Komunię św. i sakrament bierzmowania, są praktykującymi katolikami oraz zawarli sakramentalny związek małżeński

-Zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).

-Zgodnie z dekretem Biskupa Ordynariusza jeżeli rodzice nie zawarli sakramentalnego związku małżeńskiego lub go zawarli, ale są niepraktykującymi katolikami, muszą wraz z chrzestnymi wobec proboszcza złożyć oświadczenie o katolickim wychowaniu swojego dziecka. Jest to podstawowy warunek, aby ich dziecko zostało ochrzczone.

-Proboszcz zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego może ochrzcić tylko dziecko mieszkające w swojej parafii, z innej parafii może ochrzcić tylko za pisemną zgodą jego proboszcza zamieszkania. Rodzice tego dziecka są zobowiązani przyjąć obowiązujące rozporządzenia ordynariusza miejsca (biskupa) oraz zwyczaje i termin chrztu, w którym udziela się tego sakramentu.

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu i dostarczają następujące dokumenty:

            - Metryki chrztu (zgodnie z obowiązującym prawem Kościoła              

          rzymskokatolickiego świadectwo chrztu do zawarcia związku małżeńskiego   traci ważność sześć miesięcy od chwili jego wystawienia)

-Dowody osobiste

-Zaświadczenie o ukończeniu katechizacji

-Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej

-Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu  

 konkordatowego) lub dokument stwierdzający, że przed ślubem

 kościelnym zostanie zawarty ślub cywilny, który należy udokumentować

 "Aktem zawarcia małżeństwa" wydanym przez właściwy USC. Zgodnie z  

 obowiązującym prawem kościelnym bez zgody ordynariusza miejsca nie

 można zawrzeć ślubu kościelnego jeżeli on nie skutków cywilno-

 prawnych.

Pogrzeb katolicki

-Akt zgonu

-Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.),

 jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan  szpitala)

-Zgodę proboszcza parafii zmarłego, jeżeli pogrzeb odbywa się w innej parafii niż miejsce zamieszkania